januar 22, 2019
petak, 07 septembar 2018 13:35

Zakazana 25. sednica Skupštine grada Vršca

Autor:

Predsednik Skupštine grada Vršca Nenad Baroš, zakazao je 25. sednicu Skupštine grada Vršca, za ponedeljak 10. septembar, sa početkom od 9 časova.

DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca – poslovnog prostora lokal br. 1 u Vršcu, u ul. Nikole Tesle br. 1.
2. Donošenje Odluke o pribavljanju u javnu svojinu Grada Vršca katastarske parcele broj 168/3 Ko Parta, na osnovu poklona.
3. Donošenje Odluke o pribavljanju u javnu svojinu Grada Vršca katastarske parcele br. 3 KO Gudurica putem razmene neposrednom pogodbom.
4. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Vršca, kat. parc. br. 9902, 9852/1, 9695 i 5582 KO Vršac u korist investitora EPS Distribucija DOO Beograd, ogranak Elektrodistribucija Pančevo.
5. Donošenje Odluke o konverziji potraživanja Grada Vršca u kapital GP „Mostogradnja“ AD.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana javnog zdravlja Grada Vršca 2018-2025.
7. Donošenje Odluke o obrazovanju Lokalnog koordinacionog tela za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.
8. Donošenje Odluke o obrazovanju mobilne jedinice za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.
9. Donošenje Odluke o usvajanju prve izmene Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Vršca za 2018. godinu.
10. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JKP „Drugi oktobar“ Vršac sa Izveštajem nezavisnog revizora zas 2017. godinu.
11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o raspodeli neto dobitka iskazanog po Završnom računu za 2017. godinu.
12. Donošenje Rešenja o prestanku obaveze vršenja dužnosti zamenika Gradonačelnika Grada Vršca.
13. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole „Josif Marinković“ u Vršcu.
14. Donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Mladost“ u Vršcu.
15. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Paja Jovanović“ u Vršcu.
16. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora „Kulturnog centra Vršac“ u Vršcu.