januar 22, 2019
četvrtak, 30 avgust 2018 22:04

Javni poziv za davanje stanova u zakup

Autor:

Opština Plandište raspisala je javni oglas za davanje u zakup stanova putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku (licitacijom) u Plandištu, ulica Hajduk Veljka 5v.

Stanovi se nalaze u stambeno poslovnoj zgradi, na četvrtom i petom spratu, površine od 31 m2 za koju je početna cena po kojoj se daje u zakup navedena nepokretnosti 3.555,20 dinara i 66 m2 za koju je početna cena po kojoj se daje u zakup navedena nepokretnosti 7.913,40.

Nepokretnosti se daju na određeno vreme, na period od godinu dana sa pravom ponovnog produženja. Svi stanovi koji su predviđeni za davanje u zakup biće useljivi od 01.novembra 2018.godine.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za zakup stanova ima svako pravno i fizičko lice koje pre početka licitacije uplati garatni iznos za učešće na licitaciji. Garatni iznos koji se plaća za učešće u licitaciji je početna cena zakupnine i isti se uplaćuje na žiro račun broj 840-742152843-59 sa pozivom na broj 97/ 93228 Svrha uplate: prihod od davanja u zakup nepokretnosti – stanova.

Prijave se dostavljaju Komisiji za sprovođenje postupka najkasnije do 11 ćasova na dan održavanja javnog nadmetanja, a Licitacija će se održati 12.09.2018.godine, u Maloj Sali opštine Plandište sa početkom u 12 časova.