januar 22, 2019
četvrtak, 23 avgust 2018 23:37

Javni poziv za uvid u poseban birački spisak za nacionalne manjine

Autor:

Neposredni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće održani 4. novembra2018. godine.

Izborno pravo na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina imaju pripadnicinacionalne manjine koji su upisani u poseban birački spisak nacionalne manjine. Pravo upisa u poseban birački spisak ima svaki pripadnik nacionalne manjine koji je upisan u jedinstveni birački spisak. Upis u poseban birački spisak se vrši na osnovu pismenog zahteva, prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.
Zahtev građani mogu predati, svakog radnog dana od 7,00-15,00 časova Opštinskoj upravi Opštine Plandište, kancelarija broj 1.
Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://www.mduls.gov.rs postavljeni su zahtevi za upis i brisanje iz posebnog biračkog spiska, a mogu se preuzeti i u Opštinskoj upravi Opštine Plandište, kancelarija broj 1.
Potrebno je da zahtev za upis u poseban birački spisak bude čitko popunjen i potpisan od strane podnosioca zahteva. Svi podaci u zahtevu moraju da budu popunjeni identično kao što su upisani u ličnoj karti podnosioca.
Poseban birački spisak nacionalne manjine se zaključuje 19. oktobra 2018. godine u 24,00 časa.
Posle zaključenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine od 20. oktobra do 31. oktobra 2018. godine u 24,00 časa (najkasnije 72 časa pre dana određenog za održavanje izbora) zahtev za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine može se podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, neposredno ili preko Opštinske uprave Opštine Plandište, po mestu prebivališta.
Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u poseban birački spisak nacionalne manjine imaju ovlašćeni prestavnici podnosilaca proglašenih izbornih lista.
Uvid u poseban birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://www.mduls.gov.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.
Pozivaju se svi birači koji su podneli zahtev za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine da provere da li su upisani u poseban birački spisak i da li su njihovi podaci u posebnom biračkom spisku ažurni.