januar 17, 2019
petak, 07 decembar 2018 19:58

Poziv za učešće u javnoj raspravi

Autor:

Na osnovu člana 124. Statuta opštine Opovo (,,Opštinskoi službeni glasnik opštine Opovo “br 18/12, 3/13 i 5/14 ), člana 4. Odluke o pristupanju donošenju Statuta Opštine Opovo (,,Opštinskoi službeni glasnikopštine Opovo“ br.10/18.) i Zaključka Opštinskog veća opštine Opovo broj 06-93/18od 06.12.2018. godine, Opštinsko veće opštineOpovo, objavljuje javni poziv za učešćeu javnoj raspravi o nacrtu statuta opštine Opovo.

1. U postupku pripreme donošenja Statuta opštine Opovo, Opštinsko veće opštine Opovo , objavljuje Javni poziv za sprovođenje javne rasprave o nacrtu Statuta opštine Opovo, koji je sastavni deo ovog Javnog poziva.

2. Javna rasprava o Nacrtu Statuta opštine Opovo , sprovešće se u periodu od 07.12. 2018. godine, zaključno sa 21.12.2018.godine.

Pozivaju se zainteresovani građani idrugi zaintersovani subjekti na području opštine Opovo, da učestvuju u Javnoj raspravi i daju svoje predloge, mišljenja i sugestije na nacrt Statuta u pisanomobliku , koji se podnose – Komisijiza izradu nacrta Statuta na adresu Opštinska uprava Opovo , Borisa Kidriča 10 Opovo u periodu trajanja javne rasprave.