februar 23, 2019
Južni Banat

Južni Banat

U proteklih desetak godina uspostavljen je mehanizam Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, da se kroz stalno otvoren konkurs za udruženja građana pruža podrška uklanjanju arhitektonskih barijera na nivou lokalnih zajednica.

U prethodnom periodu, kao adekvatan način za prevazilaženje problema nepristupačnosti objekata jedinice lokalne samouprave, zastupljena je praksa formiranja uslužnih/administrativnih centara. Potrebno je naglasiti da su to centri u kojima građani ostvaruju značajan broj svojih prava i potreba za administrativnim uslugama, da su uglavnom smešteni u prizemlju objekata i da se u njihovoj adaptaciji i opremanju, manje ili više uspešno, vodilo računa o pristupačnosti.

Predstavnici lokalnih samouprava u Južnobanatskom okrugu ističu dobru saradnju sa drugim organizacijama i organima vlasti, posebno sa resornim Minstarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, SKGO i NALED–om.

Jedan od glavnih pokazatelja načina na koji lokalne vlasti percipiraju položaj osoba sa invaliditetom i temu pristupačnosti, kao glavni uslov za razvoj socijalne inkluzije, predstavlja i postojanje posebnih radnih tela ili mehanizama čiji zadatak bi bilo mapiranje svih vrsta barijera i briga o razvoju elemenata pristupačnosti u lokalnim sredinama.

Nedostatak sredstava u budžetu je, prema rečima predstavnika lokalnih samouprava, najveća prepreka realizaciji svih oblika pristupačnosti u lokalnim sredinama i efikasnijem delovanju opštinskih i gradskih uprava na tom polju.

Strateški dokumenti koji predviđaju razvoj svih elemenata i postizanje standarda pristupačnosti, kao najbolji pristup implementiranja rešenja problema OSI u lokalne politike, usvojeni su u malom broju jedinica lokalne samouprave, dok posebnu strategiju za razvoj pristupačnosti nema ni jedna od posećenih jedinica lokalne samouprave.

U Republici Srbiji i pored postojanja propisa koji obavezuju na poštovanje standarda pristupačnosti i stvaranja pristupačnog okruženja za sve, i dalje je izražena nepristupačnost javnih objekata, posebno onih u kojima se ostvaruju različita prava, kao što su Centri za socijalni rad, Uslužni centri jedinica lokalne samouprave, Republički fond PIO, Domovi zdravlja i slično.

Društvo kojem stremimo je ono u kome će svakom pojedincu biti omogućeno da samostalno živi i učestvuje u svim aspektima života na jednakoj osnovi i da punopravno participira u svojim pravima i obavezama.

Ugradnja ručnih komandi traje minimum dva radna dana, ali može trajati više u zavisnosti od složenosti automobila. Prilikom ugradnje komandi veoma je bitno da vozač dođe lično, i da se po njegovim potrebama - merama nameste sedište i volan, tako da imamo tačne dimenzije vozačkog prostora.

U Pančevu je donet nov Pravilnik o izdavanju dnevnih parking-karata za osobe sa invaliditetom u skladu sa izmenama na republičkom nivou i odlukama Grada. O kakvim izmenama je reč, pitali smo Mišu Markovića, člana Gradskog veća za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj.