februar 16, 2019
Južni Banat

Južni Banat

Praksa ukazuje na postojanje niza prepreka koje znatno otežavaju primenu zakonskih odredbi na lokalnom nivou. Pod preprekama u primeni podrazumevaju se i prepreke za efikasnije sprovođenje mera i programa na unapređivanju pristupačnosti u okviru delovanja jedinica lokalnih samouprava i njihovih nadležnosti. Najčešće prepreke na strani institucija su nedovoljna obaveštenost i kapaciteti zaposlenih u lokalnim samoupravama, nedostatak političke volje odnosno nezainteresovanost donosilaca odluka, nedostatak jasnih smernica, uputstava i sankcija u vezi sa operacionalizacijom odredbi zakona.

Gradski većnici usvojili su Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na korišćenje usluge o socijalnoj zaštiti i materijalnoj podršci. Usvojena je i druga izmena finansijskog plana Mesne zajednice „Mladost“ u Pančevu.

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Pančevo“ obeležila je Međunarodnu nedelju gluvih. Savez gluvih i nagluvih Srbije postoji od 1944. godine, i od tada vodi brigu o gluvim i nagluvim licima.

Uprkos postojećem normativnom okviru i pravnim sredstvima koja stoje na raspolaganju građanima u pogledu zaštite od diskriminacije sa jedne strane, i velikom broju nepristupačnih objekata i javnih
površina u lokalnim samoupravama sa druge strane, sagovornici su u razgovorima ukazali na mali broj pritužbi i tužbi za diskriminaciju koje su građani uputili nadležnim organima.

Bogdanu Jovanoviću autizam je dijagnostikovan u petoj godini života, sa deset godina i sam je postao svestan svoje bolesti. Uskoro će Bogdan napuniti 17 godina, završio je prvi razred ekonomskog smera u “Belocrkvanskoj gimnaziji i ekonomskoj školi”.

Lokalni štampani i elektronski mediji uglavnom nisu prilagođeni osobama sa invaliditetom, te njihova informisanost ne može biti na zadovoljavajućem nivou.

Svetski dan srca obeležava se 29. septembra ove godine pod sloganom „Obećavam da... za moje srce, tvoje srce za sva naša srca“. Nažalost, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti i invaliditeta u svetu i Srbiji. Promena loših životnih navika može bitno smanjiti razvoj kardivaskularnih bolesti i bolesti srca.

Imajući u vidu da je najveći broj stambenih zgrada i poslovnih objekata izgrađen u periodu pre stupanja na snagu odredbe čl. 5. Zakona o planiranju i izgradnji, jako mali broj navedenih objekata zadovoljava standarde pristupačnosti.

U Republici Srbiji parkiranje osoba sa invaliditetom uređeno je aktima koje donosi organi jedinice lokalne samouprave.

Pristupačnost pešačkih komunikacija i javnog prevoza u gradovima i opštinama je još uvek nedovoljno dobra i ne odgovara potrebama svih građana, posebno osoba sa invaliditetom. Vozila javnog prevoza su većinom nepristupačna. Lokalni autobusi uglavnom nemaju mogućnost prevoza osoba koje koriste invalidska kolica.