februar 16, 2019
utorak, 13 februar 2018 06:54

Održana 50. sednica Opštinskog veća

Autor:

U alibunaru je održana 50. sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić.

1) Doneta je Odluka o dopuni Poslovnika Opštinskog veća Opštine Alibunar

U Poslovniku Opštinskog veća opštine (Službeni list opštine Alibunar, br. 12/2016), posle člana 15. dodaje se novi član 15a. Predlozi akata koji se dostavljaju Opštinskom veću radi donošenja, dostavljaće se u štampanom obliku, a mogu i u elektronskom obliku, u Word verziji i PDF formatu, o čemu odlučuje lice ovlašćeno za zakazivanje sednica. Predlog akata će se po potrebi i važnosti radi upoznavanja građana sa sadržinom predloga akata u celosti objavljivati na internet stranici Opštine Alibunar.

U vreme sve veće primene informatičkih tehnologija, zahvaljujući kojima se ostvaruju značajne uštede u vremenu i novcu, ovom dopunom Poslovnika Opštinskog veća opštine Alibunar želi se poboljšati kvalitet i povećati efikasnost rada Opštinskog veća. Kako se iz priloženog može videti, Poslovnikom je do sada kao jedina mogućnost bila predviđena dostava materijala u štampanom obliku. Iako je ideja dostave u elektronskom obliku i ranije bila rođena, a upravo uslovljeno realnim potrebama organizacije rada Opštinskog veća, to se nije moglo učiniti isključivo iz razloga nepostojanja pravnog osnova, a što se rešava ovom dopunom Poslovnika. Opštinsko veće je usvojilo Odluku o dopuni Poslovnika Opštinskog veća Opštine Alibunar.

2) Utvrđen je Predlog Rešenja o davanju saglasnosti za postavljanje optičkog kabla

Opštinsko veće opštine Alibunar utvrdilo je Rešenje o saglasnosti ''Windvision Windfarm A'' d.o.o. Alibunar i ''Windvision Windfarm V'' d.o.o. Alibunar, ulica Žarka Zrenjanina 10, Alibunar, za postavljanje optičkog kabla za potrebe priključenja TS 35/220 kV/kV ''Alibunar 1'' i TS 35/220 kV/kV ''Alibunar 2'' na elektronsku komunikacionu mrežu preko katastarske parcele br. 1628 K.O. Vladimirovac. Predlog je usvojen i prosleđen Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.

3) Utvrđen je predlog Odluke o davanju saglasnosti na uspostavljanje prava službenosti

Opštinsko veće je usvojilo predlog Odluke i dalo saglasnost investitoru ''EPS Distribucija'' d.o.o. Beograd, Ogranak ''Elektrodistribucija Pančevo'' iz Pančeva na ustanovljavanje prava stvarne službenosti za izgradnju VN i NN kablova iz STS ''Devojački bunar 3'' u Devojačkom Bunaru, prilaza zemljištu za potrebe njihovog postavljanja, nadzora, redovnog i vanrednog održavanja, popravki ili zamene, kao i preduzimanje ostalih neophodnih radova održavanja, u dužini od 18,00m, a prema skici lokacije kablovskih vodova, kao sastavnom delu ove Odluke, na sledećim parcelama u KO Banatski Karlovac:
-broj katastarske parcele 6490, potes Vekerle, ostalo zemljište, površine 7046m²;
-broj katastarske parcele 6649, potes Vekerle, ostalo zemljište, površine 28086m².

Između Opštine Alibunar i investitora biće zaključen ugovor, kojim će se urediti sva prava i obaveze od značaja za potpisnike ugovora. Odluka Opštinskog veća biće prosleđena Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.

4) Raspisan je JAVNI KONKURS za finansiranje programa ili projekata u oblasti sporta iz budžeta opštine Alibunar za 2018. godinu

Odlukom o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu (''Službeni list opštine Alibunar'', br. 39/2017) planirana su sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata iz oblasti sporta od interesa za opštinu Alibunar u ukupnom iznosu od 17.300.000,00 (slovima: sedamnaestmilionatristahiljada) dinara, kao podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima. Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekata iz oblasti sporta od interesa za opštinu Alibunar, dodeljuju se putem javnog konkursa. Podnosioci zahteva konkurišu sa najviše dva projekta. Aktivnosti obuhvaćene programom/projektom realizuju se do kraja 2018. godine.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti organizacije, razvoja i unapređenja sporta u opštini Alibunar, podnosioci programa/projekata za koje se traže sredstva iz budžeta opštine Alibunar su sportske organizacije – klubovi.

Iz budžeta opštine Alibunar finansiraju/sufinansiraju se:
1) programi/projekti sportskih klubova;
2) organizacija sportskih manifestacija;
3) programi/projekti iz oblasti školskog sporta;
4) sportsko-rekreativne aktivnosti osoba sa posebnim potrebama;
5) rekreativni programi/projekti.

Način raspolaganja sredstvima iz budžeta Opštine i druge obaveze ugovornih strana definišu se ugovorom, koji korisnik budžetskih sredstava zaključuje sa predsednikom opštine Alibunar kao predstavnikom Opštine.

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Komisiji za razmatranje zahteva za dodelu sredstava iz budžeta opštine Alibunar, za programe i projekte organizacija u oblasti sporta na teritoriji opštine Alibunar za 2018. godinu (u daljem tekstu: Komisija) na posebnom obrascu (Obrazac OS-1), koji predstavlja sastavni deo ovog Javnog konkursa, a koji se objavljuje na zvaničnoj internet-prezentaciji opštine Alibunar.
Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Sportski savez opštine Alibunar, Žarka Zrenjanina br. 4, 26310 Alibunar, ili neposredno Sportskom savezu opštine Alibunar na navedenoj adresi.

5) Doneto je Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za ocenu programa odnosno projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Alibunar u oblasti sporta

Komisija vrši stručni pregled i daje ocenu podnetih predloga, na osnovu Zakona i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa odnosno projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Alibunar u oblasti sporta i dostavlja Opštinskom veću predlog za odobravanje programa.
Komisija može da, za predloge programa kod kojih postoji potreba za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima ili korigovanjima, pre dostavljanja predloga Opštinskom veću, traži dodatno objašnjenje ili korigovanje od podnosioca, odnosno nosioca programa. Komisija može o određenom pitanju da zatraži i pribavi pisano stručno mišljenje od strane istaknutih stručnjaka ili odgovarajućih organizacija.

6) Donet je Zaključak o predlogu teksta Ugovora o donaciji između Opštine Alibunar i Donatora ''Windvision Windfarm A'' d.o.o. Alibunar i ''Windvision Windfarm V'' d.o.o. Alibunar

Opštinsko veće razmotrilo je predlog teksta Ugovora o donaciji između Opštine Alibunar i Donatora ''Windvision Windfarm A'' d.o.o. Alibunar i ''Windvision Windfarm V'' d.o.o. Alibunar i donelo Zaključak da se prihvata informacija predsednika opštine Alibunar o potrebi zaključenja Ugovora o donaciji, kao i da se prihvata predlog teksta Ugovora o donaciji, koji su dostavili donatori ''Windvision Windfarm A'' d.o.o. Alibunar i ''Windvision Windfarm V'' d.o.o. Alibunar, u potpunosti i bez primedbi. Ugovorom o donaciji, ''Windvision Windfarm A'' d.o.o. Alibunar i ''Windvision Windfarm V'' d.o.o. Alibunar doniraju bespovratnu donaciju u vidu učešća u finansiranju infrastrukturnog projekta „Izrada istražno-eksploatacionog bunarana izvorištu podzemnih voda izletišta Devojački bunar. Ukupna vrednost donacije je 3.000.000,00 (tri miliona) dinara.

7) Razmotren je Izveštaj o sprovedenim postupcima otvaranja pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u svojini Opštine Alibunar

Opštinsko veće donelo je Zaključak o saglasnosti na dostavljene predloge Ugovora o zakupu poslovnog prostora Javnog preduzeća za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' iz Alibunara između Opštine Alibunar na strani zakupodavca i Račić Šćepana iz Loznice, Bulevar Dositeja Obradovića br. 6, zakupca, za lokal u ulici Bratstva i jedinstva br. 1 u Alibunaru, površine 62.00m², kao i ''DOBRA ZEMLJA'' D.O.O. Nikolinci, vlasnika Rašević Nemanje iz Novog Beograda. Ul. Luja Adamiča br. 26a, zakupca, za lokal u ulici Glavna br. 44 u Nikolincima, površine 56.00m².

8) Na kraju sednice, razmatrani su pojedinačni zahtevi.